KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ONIKI TURİZM OTELCİLİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. veri sorumlusu sıfatıyla, (bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır) duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 • İsim, adres, e-posta adresi, vergi sicil no, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
 • Banka hesap bilgileri, iban no, kredi kartı bilgileri ve fatura bilgileri gibi finansal veriler,
 • IP adresi, domain ve tarayıcı bilgileri,
 • Siteye giriş-çıkış tarihleri, saatleri,
 • Ziyaret edilen bölümlere ilişkin bilgiler vb yazılım içi aktivite bilgileri.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz;

 • Sözleşmenin ifası, kayıt oluşturulması, yazılımın kurulumu, geliştirilmesi ve işlevine dair gerekli hazırlıkların yapılması,
 • Mal/hizmet teslimini gerçekleştirme amacıyla,
 • Ödemelerin işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • İlgili mevzuat ile diğer kanunlar kapsamında yasal gereklilikleri yerine getirmek ve gerekli bildirimleri yapabilmek amacıyla,
 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması,
 • Şirketin, kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
 • İstatistiki değerlendirme yapılabilmesi amacıyla,
 • Satış sonrası destek hizmetlerini yürütme amacıyla,
 • Kişiye yönelik hizmet sunma amacıyla,
 • İş operasyonlarının yürütülmesi ve denetlenmesi amacıyla,
 • Şirket yönetimine yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması amacıyla,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

 • Ödeme işlemleri için bankalarla,
 • İşin yürütülebilmesi için ilgili personel ve bağlı yan kuruluş, acenta ve taşeron personeli ile,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • Şirket adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
 • Şirketin kullandığı/kullanabileceği bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebefirmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
 • Promosyonlar ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,
 • Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanının işlerliği açısından ilgili tedarikçilerle,
 • Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, başta şirketin işveren sıfatıyla daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, tarafınızla şirket arasındaki iş sözleşmesinin ifasını sağlamak, şirketin işyeri güvenliğini sağlamak gibi hukuki yükümlülükleri ve meşru menfaatlerini sağlama gayesiyle, KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplanıp işlenmektedir.

Kişisel verileriniz belirtili hukuki sebeplere dayalı olarak aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Sözleşme kuruluş aşamasında tarafımızla paylaştığınız bilgiler aracılığı ile,
 • Mal/hizmet teslimi ve kullanım süresi boyunca fiziken veya elektronik olarak ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla,
 • Kullanılan yazılım programı aracılığı ile,
 • Şirket’in kullandığı istatistiki ve raporlama sistemleri aracılığı ile,
 • Tarafımıza resmi makamlar aracılığıyla tebliğ edilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ

Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Cumhuriyet Mahallesi ATAÇ SOKAK no:2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ Türkiye” şirket adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya 12roomstr@gmail.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından şirkete daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Open chat
1
Hoş Geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz?